Bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6 – Có lời giải

Chương 6 của môn Tài chính Doanh nghiệp tập trung vào các quyết định đầu tư và phương pháp thẩm định dự án. Bài viết này sẽ cung cấp lời giải chi tiết cho từng bài tập, nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn cách áp dụng các phương pháp này trong thực tiễn và từ đó có thể tự tin hơn khi đối mặt với các tình huống đầu tư trong thực tế.

Bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6 – Có lời giải

1. Bài tập 1

Hiện tại doanh số công ty là 3 triệu, giá bán 1 sản phẩm là 10, biến phí 1 sản phẩm là 6. Công ty đang hoạt động thấp hơn công suất thiết kế. Ban giám đốc tính giảm tiêu chuẩn bán chịu. Nếu thực hiện doanh số sẽ tăng 30%. Tuy nhiên, kì thu tiền bình quân của khách hàng mới là 60 ngày. Chi phí cơ hội liên quan đến khoản phải thu là 15%. Theo bạn công ty có nên nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu không?
Bài giải
• Tính lợi nhuận tăng:
– Doanh thu tăng: 3 x 30% = 0,9 triệu
– Sản lượng tăng: 90000/10 = 90000 sản phâm
– Lợi nhuận tăng: 90000 x (10 – 6) = 360000 = 0,36 triệu
• Tính chi phí tăng:
– Kỳ thu tiền bình quân = 360/ V(KPT)
→ 60 = 360/ V(KPT) → V(KPT) = 6 vòng
– V(KPT) = DTT/KPT
→ 6 = 0,9/KPT # KPT = 0,15 triệu
• Nếu cho khách hàng nợ 10 tỷ thì công ty phải bỏ vốn ra mấy đồng?

Khoản phải thu (KPT): 10   –    Vốn: 6

Khoản phải thu (KPT): 0,15   –    Vốn: 7

– Vốn tăng thêm: 6/10 x 0,15 = 0,09 triệu
– Chi phí cơ hội tăng: 0,09 x 15% = 0,0135 triệu
→ Vậy lợi nhuận tăng 0,36 triệu > chi phí tăng 0,0135 triệu. Doanh nghiệp nên hạ tiêu chuẩn bán chuẩn.

2. Bài tập 2

Hiện tại doanh thu là 5 triệu, giá bán sản phẩm 12, biến phí là 9, công ty vẫn hoạt động dưới mức công suất. Dự tính sẽ nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu để doanh thu tăng thêm 20%. Lúc này kỳ thu tiền bình quân của khách hàng mới sẽ là 30 ngày. Chi phí cơ hội là 20%. Hãy cho biết có nên thực hiện không?
Bài giải
• Tính lợi nhuận tăng:

– Doanh thu tăng: 5 x 20% = 1 triệu = 1000000 →> Giá không đổi
– Sản lượng tăng: 1000000/12 = 83333,3 sản phẩm
– Lợi nhuận tăng: 83333,3 x (12 – 9) = 250000 = 0,25 triệu

• Tính chi phí tăng

Để tính toán chi phí tăng, chúng ta cần làm các bước sau:

1. Tính toán doanh thu mới sau khi nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu:
Doanh thu mới = Doanh thu hiện tại + 20% doanh thu hiện tại

2. Tính toán số tiền thu được từ khách hàng mới trong một kỳ thu tiền bình quân:
Thu được từ một khách hàng mới = Giá bán sản phẩm + Biến phí

3. Tính toán chi phí cơ hội:
Chi phí cơ hội = Doanh thu mới * (Tỷ lệ chi phí cơ hội / 100)

4. Tính toán chi phí tăng:
Chi phí tăng = (Thu được từ một khách hàng mới * Số khách hàng mới) + Chi phí cơ hội

5. So sánh chi phí tăng với doanh thu tăng để quyết định xem có nên thực hiện không.

Dưới đây là các bước cụ thể:

1. Doanh thu mới = 5 triệu + (20% * 5 triệu) = 6 triệu

2. Thu được từ một khách hàng mới = 12 – 9 = 3 triệu

3. Chi phí cơ hội = 6 triệu * (20 / 100) = 1.2 triệu

4. Chi phí tăng = (3 triệu * 30) + 1.2 triệu = 91.2 triệu

5. Doanh thu tăng = 6 triệu – 5 triệu = 1 triệu

Vậy, chi phí tăng là 91.2 triệu đồng, trong khi doanh thu tăng chỉ là 1 triệu đồng. Dựa trên tính toán này, không nên thực hiện kế hoạch nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu vì chi phí tăng lớn hơn nhiều so với doanh thu tăng.

Các bài tập trong chương này sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về các khái niệm và nguyên tắc quản lý vốn lưu động, đồng thời rèn luyện kỹ năng áp dụng các kiến thức này vào thực tế. Giấy Chứng nhận xin cảm ơn Quý khách đã theo dõi bài viết.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *