Bài tập tài chính doanh nghiệp 2- Có lời giải chi tiết

 

1. Bài tập 1

Tính toán điểm Break-even

Một công ty sản xuất hàng hóa với chi phí cố định là 50.000 đơn vị tiền tệ và giá vốn mỗi sản phẩm là 20 đơn vị tiền tệ. Nếu giá bán mỗi sản phẩm là 30 đơn vị tiền tệ, hãy tính toán điểm Break-even của công ty (tức là sản xuất và bán được bao nhiêu sản phẩm để không lỗ và không có lãi).

Lời giải:

Điểm Break-even có thể được tính bằng công thức:

Break-even point = Fixed Costs/ Selling Price per Unit – Variable Cost per Unit

Trong đó:
– Fixed Costs là chi phí cố định.
– Selling Price per Unit là giá bán mỗi sản phẩm.
– Variable Cost per Unit là chi phí biến đổi mỗi sản phẩm.

Áp dụng vào bài toán: Break-even point =5.000

Vậy công ty cần sản xuất và bán được ít nhất 5,000 sản phẩm để không lỗ và không có lãi.

2. Bài tập 2

Tính toán tỷ lệ nợ/thu nhập

Một công ty có tổng cộng 200.000 đơn vị tiền tệ nợ và thu nhập hàng năm là 800.000 đơn vị tiền tệ. Hãy tính toán tỷ lệ nợ/thu nhập của công ty.

Lời giải:

Tỷ lệ nợ/thu nhập có thể được tính bằng công thức:

Tỷ lệ nợ/thu nhập = Tổng nợ/ thu nhập hàng năm x 100%

Áp dụng vào bài toán: Tỷ lệ nợ/thu nhập = 25%

Vậy tỷ lệ nợ/thu nhập của công ty là 25%.

3. Bài tập 3

Tính toán điểm Margin of Safety

Một công ty có doanh số bán hàng hàng tháng là 100.000 đơn vị tiền tệ. Điểm Break-even hàng tháng là 80.000 đơn vị tiền tệ. Hãy tính toán điểm Margin of Safety của công ty (tức là doanh số bán hàng hàng tháng có thể giảm đi mà vẫn không lỗ).

Lời giải:

Điểm Margin of Safety có thể được tính bằng công thức:

Điểm Margin of Safety = Doanh số Bán hàng – Break-even point

Áp dụng vào bài toán: Điểm Margin of Safety = 20,000

Vậy điểm Margin of Safety của công ty là 20,000 đơn vị tiền tệ.

Đây chỉ là một số bài tập cơ bản trong tài chính doanh nghiệp với lời giải chi tiết. Nếu bạn có bài tập cụ thể hoặc muốn tìm hiểu về các chủ đề khác, đừng ngần ngại để lại yêu cầu cụ thể cho tôi.

4. Bài tập 4

Tính toán chỉ số tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt to Equity Ratio)

Một công ty có tổng nợ là 500.000 đơn vị tiền tệ và vốn chủ sở hữu là 300.000 đơn vị tiền tệ. Hãy tính toán tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty.

Lời giải:

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt to Equity Ratio) có thể được tính bằng công thức:

Debt to Equity Ratio = Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu 

Áp dụng vào bài toán:

Tổng nợ=  500,000 đơn vị

Vốn chủ nợ = 300,000 đơn vị tiền tệ

Debt to Equity Ratio= 500,000/ 300,000=5/3

Vậy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty là 5/3

5. Bài tập 5

Tính toán chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (Net Profit Margin)

Một công ty có lợi nhuận ròng sau thuế là 80.000 đơn vị tiền tệ và doanh thu là 400.000 đơn vị tiền tệ. Hãy tính toán chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu của công ty.

Lời giải:

Chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (Net Profit Margin) có thể được tính bằng công thức:

Net Profit Margin = Lợi nhuận ròng sau thuế/ Doanh thu x 100%

Áp dụng vào bài toán:

Lợi nhận ròng sau thuế = 80,000 đơn vị tiền tệ

Doanh thu = 400,000 đơm vị tiền tệ

Net Profit Margin = 80,000/ 400,000×100%=20% 

Vậy chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu của công ty là 20%.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *