Địa chỉ, số điện thoại phòng đăng ký kinh doanh Bắc Ninh

Nếu bạn đang chuẩn bị khởi nghiệp hoặc cần cập nhật thông tin liên quan đến đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh, việc biết địa chỉ và số điện thoại của phòng đăng ký kinh doanh là rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về địa chỉ và số điện thoại của các cơ quan phụ trách việc đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh, giúp bạn tiếp cận dịch vụ và hỗ trợ một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Địa chỉ, số điện thoại phòng đăng ký kinh doanh Bắc Ninh
Địa chỉ, số điện thoại phòng đăng ký kinh doanh Bắc Ninh

I. Thế nào là phòng đăng ký kinh doanh?

Thế nào là phòng đăng ký kinh doanh?
Thế nào là phòng đăng ký kinh doanh?

Phòng Đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng theo dõi, quản lý nhà nước và tham mưu về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã là quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi tắt là quỹ tín dụng nhân dân) theo quy định của pháp luật. Phòng Đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.

II. Địa chỉ, số điện thoại phòng đăng ký kinh doanh Bắc Ninh

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Ninh

 • Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại : (0222) 3875 188
 • Email : dkkdbn@gmail.com
 • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

III. Chức năng phòng đăng ký kinh doanh Bắc Ninh

– Phòng Đăng ký kinh doanh Bắc Ninh có chức năng thực hiện đăng ký kinh doanh và theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư, các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố liên quan trong quá trình thực hiện đăng ký kinh doanh và theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Phòng Đăng ký kinh doanh Bắc Ninh có tài khoản và con dấu riêng.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn phòng đăng ký kinh doanh Bắc Ninh

 1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 2. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết cho việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hằng năm của doanh nghiệp.
 3. Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh của các doanh nghiệp tại địa phương.
 4. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh.
 5. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 6. Tham mưu sọan thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 7. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh;
 8. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh trong phạm vi của tỉnh; cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vị địa phương cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan theo định kỳ, cho các tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu theo qui định của pháp luật.
 9. Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 10. Thẩm định các đề án thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.
 11. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh cho cơ quan có thẩm quyền.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *