Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp cần xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, giúp bạn thực hiện việc quảng cáo sản phẩm một cách hợp pháp và hiệu quả.

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

1. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là gì?

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm đã phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo và pháp luật về mỹ phẩm.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là gì

2. Điều kiện xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Để được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm thì phải đáp ứng các điều kiện về nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Cụ thể các điều kiện sau:

(1) Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo 2012.

(2) Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định;

– Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

(3) Có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

(4) Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định sau:

– Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

+ Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;

+ Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).

– Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:

+ Tên mỹ phẩm;

+ Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế .

– Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

– Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung

– Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác;

– Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định.

(5) Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT

3. Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 

 • Văn bản đề nghị xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Mẫu nhãn sản phẩm mỹ phẩm và hình ảnh  sản phẩm
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
 • Nếu quảng cáo bằng maket, khách hàng cung cấp maket dự kiến quảng cáo  kèm theo bản ghi hình ảnh maket này để phục vụ quá trình thẩm xét hồ sơ ;
 • Nếu quảng cáo bằng Video/TVC, Khách hàng cung cấp kịch bản quảng cáo và TVC quảng cáo kèm theo bản ghi nội dung Video để phục vụ quá trình thẩm xét hồ sơ
 • Ngoài ra còn có giấy tờ khác phụ thuộc vào từng hồ sơ khi thực hiện xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo

4. Thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Căn cứ theo Điều 20 Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo như sau:

“1. Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư này (sau đây viết tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

 1. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.
 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
 3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.
 4. Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:
 5. a) Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết;
 6. b) Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo phải thông báo tới Sở Y tế địa phương nơi tổ chức trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc.
 7. Thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo được thực hiện lại từ đầu trong các trường hợp sau đây:
 8. a) Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hồ sơ không theo đúng văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 9. b) Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hồ sơ không theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này.
 10. Dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo của đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo cho đến khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, người có thẩm quyền và đơn vị chấp hành xong quyết định xử lý.”

Để biết thêm thông tin mời quý khách theo dõi bài viết: Mã ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm

5. Mẫu giấy xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm được quy định tại Phụ lục 03 Thông tư 09/2015/TT-BYT

Mẫu giấy xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Tải về: giay-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-my-pham

6. Mọi người cũng hỏi

1. Làm thế nào để đảm bảo hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm được chấp thuận nhanh chóng?

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác theo quy định.
 • Tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng trước khi thực hiện quảng cáo.
 • Tìm hiểu kỹ về các quy định về quảng cáo mỹ phẩm.

2. Quảng cáo mỹ phẩm có những hình thức nào?

 • Quảng cáo trên báo, tạp chí.
 • Quảng cáo trên truyền hình.
 • Quảng cáo trên internet.
 • Quảng cáo ngoài trời.
 • Quảng cáo tại điểm bán hàng.
 • Quảng cáo qua mạng xã hội.

3. Ưu điểm và nhược điểm của quảng cáo mỹ phẩm?

Ưu điểm:

 • Tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng.
 • Tăng nhận thức thương hiệu.
 • Tăng hiệu quả chuyển đổi.
 • Linh hoạt.
 • Tiết kiệm chi phí.

Nhược điểm:

 • Có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
 • Khó đo lường hiệu quả.
 • Có thể gây ô nhiễm môi trường.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *