Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Tại Việt Nam, công tác ATTP luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ATTP, các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP. Bài viết sau đây của Giấy chứng nhận sẽ cung cấp chi tiết về Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm
Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

1. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm là ai?

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm là tổ chức được thành lập để thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm bao gồm đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở trung ương và địa phương.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực phẩm về điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm các chỉ tiêu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, bao bì,… nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của đoàn kiểm tra liên ngành

Quyền hạn và trách nhiệm của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 57 Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và Điều 51 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Theo đó, quyền hạn và trách nhiệm của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm như sau:

 • Được vào bất kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm để kiểm tra.
 • Được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.
 • Được lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm.
 • Được lập biên bản về kết quả kiểm tra.

3. Mục đích kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Mục đích kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm
Mục đích kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm thực phẩm lưu thông trên thị trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

4. Cơ cấu của Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp xã.

Cơ cấu Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Trưởng đoàn: là đại diện của cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra.
 • Các thành viên: là đại diện của các cơ quan liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Số lượng thành viên của Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được quy định cụ thể như sau:

 • Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh: có từ 05 đến 07 thành viên.
 • Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện: có từ 03 đến 05 thành viên.
 • Đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã: có từ 02 đến 03 thành viên.

5. Nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra các nội dung sau:

 • Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Tình hình lưu thông thực phẩm trên thị trường.
 • Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

5.1. Nội dung kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra các nội dung sau tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

 • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở, bao gồm:
  • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ.
  • Nguồn nước.
  • Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.
  • Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.
  • Kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Tình hình thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

5.2. Nội dung kiểm tra lưu thông thực phẩm trên thị trường

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra các nội dung sau đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường:

 • Tình trạng nhãn mác, bao bì thực phẩm.
 • Tình trạng đóng gói, bảo quản thực phẩm.
 • Tình trạng vệ sinh của phương tiện vận chuyển thực phẩm.

Kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được thể hiện trong biên bản kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải được lập thành hai bản, một bản giao cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, một bản lưu tại cơ quan chủ trì thành lập đoàn kiểm tra.

Một số lưu ý

 • Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm phải hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
 • Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong quá trình kiểm tra.

6. Mọi người cùng hỏi

Câu hỏi 1: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm là gì?

Trả lời: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm là một nhóm công tác được thành lập bởi các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, bằng cách thực hiện kiểm tra và giám sát các quy trình sản xuất và phân phối thực phẩm.

Câu hỏi 2: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm bao gồm những ai?

Trả lời: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thường bao gồm các đại diện từ các cơ quan quản lý thực phẩm, y tế, nông nghiệp, môi trường, và các tổ chức liên quan khác.

Câu hỏi 3: Mục đích chính của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm là gì?

Trả lời: Mục đích chính của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm là đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và phân phối tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng.

Câu hỏi 4: Những hoạt động cụ thể nào mà đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thường thực hiện?

Trả lời: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thường thực hiện các hoạt động như kiểm tra cơ sở sản xuất, xem xét quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm, thu thập mẫu để phân tích, và đưa ra các biện pháp cần thiết để cải thiện an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 5: Tại sao đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm quan trọng?

Trả lời: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm quan trọng để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về dinh dưỡng và sức khỏe, giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi nguy cơ về an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 6: Cách thức công tác của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm là gì?

Trả lời: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thường thực hiện công tác thông qua việc hợp tác giữa các cơ quan chức năng, thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra không định kỳ các cơ sở sản xuất và phân phối thực phẩm, đánh giá rủi ro, và đưa ra các biện pháp khắc phục khi cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *