– Ban quản lý của khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất hoặc khu kinh tế: Có quyền điều chỉnh IRC, cấp và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đối với các dự án đầu tư trong phạm vi quản lý.

– Sở kế hoạch và Đầu tư: Có thẩm quyền cấp giấy, thu hồi, điều chỉnh giấy IRC đối với dự án đầu tư nằm ngoài các khu công nghiệp, khu công nghiệp thuộc công nghệ cao, khu chế xuất hoặc khu kinh tế.

– Cơ quan đăng ký đầu tư tại nơi mà nhà đầu tư thực hiện dự án, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành cho các dự án đầu tư. Cơ quan này sẽ có quyền cấp, điều chỉnh giấy và thu hồi giấy IRC đối với các dự án dưới đây.

+ Khi dự án đầu tư được thực hiện tại 2 đơn vị hành chính, đơn vị này thuộc cấp tỉnh trở lên.

+ Dự án đầu tư thực hiện cả trong và ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế, chế xuất và công nghệ cao.

+ Các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế, chế xuất, công nghệ cao chưa lập ra ban quản lý hoặc không trong phạm vi của bản quản lý của khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất hoặc khu kinh tế đó.