Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khi mất mát hoặc hỏng hóc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc yêu cầu cấp lại là bước cần thiết để duy trì tính hợp pháp và hoạt động của doanh nghiệp. Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình này một cách đúng đắn và thuận lợi. Hãy khám phá những yếu tố quan trọng cần có trong mẫu này và quy trình để hoàn thành thủ tục một cách hiệu quả.

I. Đăng ký kinh doanh là gì?

Đăng ký kinh doanh là gì
Đăng ký kinh doanh là gì?

Theo luật doanh nghiệp 2014, đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh. Văn bản này gọi là giấy phép kinh doanh hay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh giúp doanh nghiệp công khai minh bạch các hoạt động kinh doanh, thuộc nhóm ngành đem lại lợi ích cho xã hội.

II. Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Dưới đây là Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xem chi tiết tại đây:     Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

III. Lưu ý trong mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

[1] Điền tên của hộ kinh doanh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

[2] Ghi tên Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở (Ví dụ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt).

[3] Điền tên của hộ kinh doanh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

[4] Điền đầy đủ mã số thuế hoặc mã số của hộ kinh doanh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

[5] Trình bày cụ thể lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất/ cháy/ rách/ nát,…)

[6] Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

IV. Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tại Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và thủ tục cấp lại được quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo tới hộ kinh doanh, đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục.

3. Trường hợp cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định

Trường hợp cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không có hiệu lực, yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

4. Trường hợp cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định

Trường hợp cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ không đúng theo quy định là không có hiệu lực, đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó. Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

5. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác

Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác là không có hiệu lực, yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP khi cần thiết.

6. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác

Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác là không có hiệu lực và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *