Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng kinh tế

Giao dịch dân sự ngày càng phổ biến và quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong môi trường kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tự do thỏa thuận có thể mang lại những vấn đề và hậu quả khó lường. Vì vậy, quy định và kiểm soát pháp luật, đặc biệt là về ủy quyền trong giao dịch dân sự, trở nên càng quan trọng. Mẫu giấy ủy quyền ký kết hợp đồng kinh tế đóng vai trò quan trọng như thế nào? Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN tìm hiểu nhé

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng kinh tế
Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng kinh tế

1. Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là gì?
Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một văn bản chính thức được sử dụng để giao phó quyền lực và trách nhiệm từ người ủy quyền cho người được ủy quyền. Trong văn bản này, người ủy quyền ủy quyền cho người khác thực hiện một hoặc một số hành động, quyền lợi hoặc trách nhiệm cụ thể thay mặt cho mình. Giấy ủy quyền thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh, tài chính, và các giao dịch pháp lý, để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình thực hiện các thủ tục và quyết định.

2. Ủy quyền trong giao dịch dân sự:

Ủy quyền trong giao dịch dân sự đề cập đến quá trình chuyển giao quyền lực và trách nhiệm từ người ủy quyền sang người được ủy quyền để thực hiện các hành động cụ thể trong các giao dịch dân sự. Thông qua văn bản ủy quyền, người ủy quyền cấp cho người được ủy quyền quyền lực và thỉnh thoảng trách nhiệm để đại diện và hành động thay mặt trong một tình huống cụ thể, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình thực hiện các giao dịch pháp lý.

3. Mẫu giấy ủy quyền ký kết hợp đồng kinh tế

Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền chung nhất theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

………………………………, ngày…..tháng…..năm……….

GIẤY UỶ QUYỀN

(về việc ký kết hợp đồng)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ ………………………………..

Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………….
CMND/CCCD số:………………… cấp ngày…………………..tại…………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
Chức vụ (nếu có):……………………………………………………………………………………….
2. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):
Ông (Bà):………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:………………… cấp ngày…………………..tại……………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..
Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………..
Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

3. Nội dung ủy quyền:

Bằng giấy ủy quyền này Bên ủy quyền giao cho Bên nhận ủy quyền thay mặt thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền ký kết hợp đồng kinh tế với ………………..  theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng ……. năm…….

Điều 3. Thỏa thuận khác nếu có

Điều 4. Cam kết của các bên

– Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện công việc theo đúng phạm vi được ủy quyền;

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết;

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại văn phòng công ty./.

Bên ủy quyền(ký, ghi rõ họ tên)  Bên nhận ủy quyền(ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm về Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất hiện nay qua bài viết của GIAYCHUNGNHAN

4. Một số lưu ý khi soạn thảo giấy ủy quyền ký hợp đồng kinh tế

4.1 Chủ thể của hợp đồng ủy quyền gồm những ai?

Chủ thể tham gia hợp đồng ủy quyền bao gồm bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Bên được ủy quyền bao gồm cá nhân hoặc pháp nhân và phải có năng lực pháp luật. Đồng thời, phải có cả năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

4.2 Đối tượng của hợp đồng ủy quyền ký hợp đồng kinh tế

Đối tượng tham gia ủy quyền sẽ làm một hoặc một số công việc được nêu trong Hợp đồng ủy quyền ký hợp đồng kinh tế. Người làm giấy ủy quyền cần liệt kê đầy đủ và cụ thể các công việc được ủy quyền. Những công việc được đề ra phải là công việc có thể thực hiện và được phép thực hiện. Có nghĩa là không trái với pháp luật và trái với đạo đức của xã hội.

4.3 Phạm vi ủy quyền ký kết

Người được ủy quyền chỉ cần thực hiện công việc trong nội dung giấy được ủy quyền. Trong trường hợp giao dịch nào nằm ngoài nội dung được ủy quyền sẽ không cần thực hiện. Ngoài ra, người được ủy quyền phải thông báo cho bên thứ ba biết về việc đại diện của mình.

4.4 Thỏa thuận về thù lao khi thực hiện công việc ủy quyền

Cần có sự thỏa thuận rõ ràng về thù lao để tránh phát sinh tranh chấp xảy ra có thể xảy ra trong tương lai. Đôi bên nên tự thỏa thuận mức phù lao phù hợp với công việc của bản thân mình.

4.5 Thực hiện hành vi ủy quyền lại 

Ủy quyền lại là hành vi bên được ủy quyền ủy quyền cho một người thứ ba thay mặt mình thực hiện công việc đã được ủy quyền. Tuy nhiên, muốn thực hiện ủy quyền lại cần thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:

 • Nhận được sự chấp thuận của bên ủy quyền.
 • Trong trường hợp xảy ra chuyện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không được thực hiện.
 • Hình thức ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu. Đặc biệt, hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

4.6 Quyền nghĩa vụ của đôi bên trong hợp đồng ủy quyền

Quyền và nghĩa vụ của đôi bên được quy định tại các Điều 565 đến Điều 568 của Bộ luật dân sự năm 2015:

Bên ủy quyền

Quyền của bên ủy quyền:

 • Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo về việc thực hiện công việc ủy quyền.
 • Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được bồi thường thiệt hại nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ đã đề ra.

Nghĩa vụ của bên ủy quyền:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về tất cả những cam kết do người được ủy quyền thực hiện.
 • Thanh toán hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ công ra để thực hiện công việc. Hoàn tất chi phí thù lao cho người được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

Bên được ủy quyền

Quyền của bên được ủy quyền:

 • Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ công ra để thực hiện công việc. Hưởng đầy đủ thù lao, nếu có thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền:

 • Thực hiện công việc và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
 • Thông báo cho bên đại diện thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn và phạm vi ủy quyền.
 • Bảo quản kỹ lưỡng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện công việc.
 • Giữ bí mật những vấn đề mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
 • Giao lại cho bên ủy quyền những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ của người được ủy quyền.

5.Có thể thực hiện ủy quyền ký hợp đồng kinh tế hay không?

Dựa theo quy định tại Khoản 1, Điều 138, Bộ luật dân sự 2015, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho cá nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch nhân sự. Ủy quyền là việc có tổ chức, cá nhân thỏa thuận đồng ý cho phép tổ chức, cá nhân khác có quyền đại diện pháp lý cho mình để đưa ra quyết định thực hiện giao dịch hợp pháp. Ủy quyền ký hợp đồng kinh tế dựa trên ý chí của đôi bên, là căn cứ chính để phát sinh quan hệ giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Do đó, người đại diện theo pháp lý của công ty sẽ được thể hiện trong điều lệ của công ty. Ngoài ra, một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Cá nhân này sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước quy định của pháp luật.

Trên đây là tổng quan về chủ đề mẫu giấy ủy quyền ký kết hợp đồng kinh tế và các vấn đề pháp lý liên quan từ phía chúng tôi. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần sự tư vấn từ ACC về việc sử dụng mẫu giấy ủy quyền ký kết hợp đồng kinh tế, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận hoặc sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi và hỗ trợ quý bạn đọc một cách chi tiết và hiệu quả nhất.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *