Mẫu hợp đồng môi giới thuê nhà mới nhất 2024

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phát triển và đa dạng, việc thuê nhà trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để hỗ trợ quá trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, mẫu hợp đồng môi giới thuê nhà  đã được thiết kế. Đây không chỉ là một công cụ hữu ích để ghi chép các thoả thuận giữa bên chủ nhà và người thuê, mà còn là một bản di chúc phản ánh chặt chẽ những điều khoản và điều kiện quan trọng nhất liên quan đến quá trình thuê nhà. Hãy cùng ACC khám phá nội dung chi tiết của mẫu hợp đồng này để đảm bảo sự hài lòng và hiệu quả cho cả hai bên.

Mẫu hợp đồng môi giới thuê nhà mới nhất 2024
Mẫu hợp đồng môi giới thuê nhà mới nhất 2024

1. Hợp đồng môi giới thuê nhà là gì?

Hợp đồng môi giới thuê nhà là gì?
Hợp đồng môi giới thuê nhà là gì?

Hợp đồng môi giới thuê nhà là một thỏa thuận chính thức giữa bên chủ nhà và bên thuê nhà. Được sử dụng để xác định các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc thuê nhà, hợp đồng này nhấn mạnh các quy định về giá thuê, thời gian thuê, và các điều kiện đặc biệt khác. Mục tiêu là tạo ra một quan hệ thuê nhà minh bạch, công bằng, và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

2. Mẫu hợp đồng môi giới thuê nhà 

DOANH NGHIỆP A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,Ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI CHO THUÊ CĂN HỘ

Số:…/…..

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản 2014;

– Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của giao dịch bất động sản;

– Căn cứ các quy định liên quan;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN A: Bên môi giới

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Hoặc

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

BÊN B: Bên sử dụng dịch vụ môi giới

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung cơ bản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1. Bên A là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản và bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ này để tìm kiếm và ký kết với khách hàng muốn thuê căn hộ. Do đó, hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ môi giới cho thuê căn hộ.

2. Đặc điểm của căn hộ

– Thuộc chung cư:……………………………………………………………………

– Phòng:…………………………Tầng:……………………Toà:………………..

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

– Diện tích sàn:………………………………………………………..…………….

– Diện tích sử dụng:………………………………………………………….

– Kết cấu căn hộ:………………………………………………………………….

– Tiện nghi:………………………………………………………………………….

3. Giá cho thuê căn hộ này được hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá do bên B quyết định là: … đồng/ tháng (Bằng chữ:……………………………..đồng). Trong quá trình thực hiện Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, hai bên phải thỏa thuận bằng văn bản.

4. Mục đích môi giới: cho thuê

5. Các tài liệu, giấy tờ đi kèm:………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG    

Hai bên nhất trí về thỏa thuận thời hạn Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ như sau:

1. Ngày ký kết Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ : …/…/…

2. Ngày bắt đầu dịch vụ môi giới: …/…/…

3. Ngày kết thúc thời hạn Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ: …/…/…

4. Tổng thời gian thực hiện Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ: …………………………………………….

5. Trong trường hợp muốn tiếp tục kéo dài Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ, trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng ít nhất là … ngày thì các bên tham gia Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ phải tiến hành thương thảo việc kéo dài hợp đồng và đi đến ký kết.

ĐIỀU 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A khoản tiền phí môi giới là … đồng (Bằng chữ: ……………………đồng)

– Trong đó, thù lao môi giới là … đồng (Bằng chữ: ……………………… đồng)

– Và hoa hồng môi giới là: … đồng (Bằng chữ: ……………….. đồng) (……bao gồm thuế VAT)

2. Số tiền này không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đối với cả hai bên hoặc phát sinh từ Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này.

3. Bên B có trách nhiệm kê khai, nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đối với cả hai bên hoặc phát sinh từ Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này.

4. Phương thức thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho bên A thành … đợt trong vòng … ngày kể từ giao dịch thành công. Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A trong vòng … ngày kể từ khi xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.

5. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt

6. Tài khoản ngân hàng (nếu cần):…………………………………………………

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền lợi của bên A:

– Yêu cầu bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến căn hộ;

– Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này;

– Được nhận …% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

– Được nhận khoản tiền đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại Điều 4 Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ.

2. Nghĩa vụ của bên A:

– Thực hiện công việc trong Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này theo đúng thỏa thuận cũng như quy định của pháp luật;

– Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;

– Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

ĐIỀU 5: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền lợi của bên B:

– Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài các khoản phí đã nêu ở Điều 4 của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này;

– Được nhận khoản tiền đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại Điều 1 Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ;

– Được nhận …% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

– Được nhận thông tin kịp thời về tình trạng giao dịch với khách hàng của bên A.

2. Nghĩa vụ của bên B:

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan đến căn hộ;

– Trường hợp bên B không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ môi giới của bên A hoặc thay đổi giá cho thuê, phải thông báo cho bên A bằng tin nhắn văn bản hoặc email;

– Ký Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ cho thuê căn hộ nêu trên với khách hàng do bên A giới thiệu;

– Đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản tiền đã thỏa thuận ở Điều 3 của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Các bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ như sau :

1. Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác.

2. Theo thỏa thuận của các bên.

3. Một trong hai bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ trước thời hạn Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ tại Điều 2 của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ.

4. Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ và không khắc phục vi phạm trong thời hạn kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của bên bị vi phạm . Thời hạn do các bên tự thỏa thuận , nếu không thỏa thuận được thì thời hạn quy định là 60 ngày.

ĐIỀU 7: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trực tiếp bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất … %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …ngày, nếu quá … ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ và bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

3. Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 3 của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này.

4. Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong Điều 3 của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này.

ĐIỀU 8: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam…

2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng … ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ của mình

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

3. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và nghĩa vụ đã nêu trong Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ trên cơ sở tôn trọng pháp luật Nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất và tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần hợp tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ.

5. Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Pháp luật áp dụng khi xác lập hợp đồng môi giới thuê nhà

Hợp đồng môi giới thuê nhà được căn cứ trên các quy định pháp luật sau:

 • Bộ Luật dân sự năm 2015.

 • Luật Thương Mại năm 2005.

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014.

 • Luật nhà ở 2014.

 • Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

4. Hình thức và hiệu lực hợp đồng môi giới cho thuê nhà

Hình thức và hiệu lực của hợp đồng môi giới cho thuê nhà thường phản ánh sự chuyên nghiệp và bền vững của mối quan hệ giữa bên chủ nhà, bên môi giới và bên thuê. Dưới đây là một số điểm quan trọng:

Hình Thức Hợp Đồng:

Hợp đồng môi giới cho thuê nhà cần được viết rõ ràng và minh bạch, xác định các điều khoản chính như giá thuê, thời gian thuê, và các điều kiện đặc biệt khác. Hình thức nên tuân thủ các quy định pháp luật và bao gồm thông tin chi tiết về bên chủ nhà, bên môi giới và bên thuê.

Hiệu Lực của Hợp Đồng:

Hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ thời điểm mà tất cả các bên đã ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết. Thời gian thuê và các điều kiện khác cũng phải được rõ ràng xác định để tránh những hiểu lầm và tranh chấp.

Thời Gian Hiệu Lực:

Hợp đồng môi giới thường có thời gian hiệu lực xác định, thường là từ ngày ký kết đến ngày kết thúc. Có thể có các điều khoản về gia hạn hoặc chấm dứt trước định kỳ nếu cả bên môi giới và bên chủ nhà đồng ý.

Chấm Dứt Hợp Đồng:

Hợp đồng cần xác định rõ các điều kiện dẫn đến việc chấm dứt trước định kỳ, cũng như quy định về việc thông báo và các trường hợp đặc biệt dẫn đến chấm dứt.

Cập Nhật và Thay Đổi:

Một số hợp đồng môi giới có các điều khoản về cách thức cập nhật và thay đổi, đặc biệt là khi có sự thay đổi về giá thuê hoặc điều kiện khác. Các bên nên tuân thủ quy định này để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thuê nhà.

 

Mẫu hợp đồng môi giới thuê nhà không chỉ là một công cụ pháp lý chính xác mà còn là sự bảo đảm cho sự minh bạch và công bằng trong quá trình thuê nhà. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả chủ nhà và người thuê, mẫu hợp đồng này đặt ra những quy định rõ ràng và chặt chẽ, giúp tạo ra một môi trường thuận lợi và đáng tin cậy. Việc sử dụng hợp đồng môi giới thuê nhà  là một bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi và định rõ trách nhiệm của cả hai bên, từ đó xây dựng một mối quan hệ thuê nhà ổn định và bền vững.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *