Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại KFC

“Hợp đồng nhượng quyền thương mại của KFC là một tài liệu quan trọng, định rõ các điều khoản và điều kiện giữa KFC Corporation và đối tác nhượng quyền. Đây không chỉ là một thỏa thuận kinh doanh mà còn là cơ sở cho một mối quan hệ đối tác lâu dài, xây dựng trên sự tin cậy và sự phát triển chung. Hợp đồng này không chỉ đề cập đến việc nhượng quyền sử dụng thương hiệu và mô hình kinh doanh của KFC, mà còn xác định rõ ràng các trách nhiệm và quyền lợi của cả hai bên trong quá trình hoạt động kinh doanh.”

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại KFC
Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại KFC

1. Khái niệm về nhượng quyền thương mại được quy định như thế nào?

Nhượng quyền thương mại là quá trình một bên (người nhượng quyền) giao cho bên kia (người nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu, mô hình kinh doanh, công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình theo một số điều kiện được đồng ý trước. Quá trình này thường được điều chỉnh và quy định cụ thể trong các hợp đồng nhượng quyền thương mại, trong đó các điều khoản về quyền lợi, trách nhiệm, phí và điều kiện kết thúc hợp đồng được rõ ràng quy định.

Các yếu tố quan trọng của khái niệm nhượng quyền thương mại bao gồm việc chia sẻ kiến thức, kỹ năng và hệ thống quản lý thương hiệu giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển thị trường mới.

Khái niệm về nhượng quyền thương mại được quy định như thế nào?
Khái niệm về nhượng quyền thương mại được quy định như thế nào?

2. Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Quy định cụ thể Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng giữa các bên;

Hôm nay ngày….. tháng …. năm ………, tại………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN NHƯỢNG QUYỀN: Doanh nghiệp Cổ phần Thương Mại …………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh số………….do………………cấp ngày…/…/…….

Mã số thuế:  ………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………… Điện thoại : . ………………………..

Người đại diện: ………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………..

BÊN NHẬN QUYỀN: Ông ………………………… Doanh nghiệp………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ngày sinh: …/…/…….

Số CMND: ………………………… cấp ngày: …/…/……. tại: ……………………..

(Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh số………….do………………cấp ngày…/…/…)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Tài khoản ngân hàng: ………………………………………

Xét thấy:

Bên A là một pháp nhân được xây dừng và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên A là đơn vị đã thiết lập, vận hành, phát triển hệ thống ………………………….. mang thương hiệu ………………………….. (sau đây gọi là “Hệ thống”) trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên B là một pháp nhân được xây dừng và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam (cá nhân) có nhu cầu kinh doanh ………………………….. mang thương hiệu ………………………….. nhưng mà Bên A đang kinh doanh.

Do đó, nhị bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại với nội dung cụ thể của bạn dạng hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.1.        Bên A bằng hợp đồng này cho phép bên B được quyền tiến hành mở 01 cơ sở kinh doanh (sau đây gọi tắt là “Khu chợ”) để kinh doanh ………………………….. mang thương hiệu ………………………….. theo hệ thống, thiết kế nhưng mà Bên A đã xây dựng, thiết lập, vận hành và Bên B được quyền gắn nhãn hiệu ………………………….., các hướng dẫn thương mại khác như: kiểu dáng của sản phẩm, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, kì quặc kinh doanh, quảng cáo thuộc sở hữu của Bên A trong hoạt động kinh doanh tại Khu chợ của Bên B, cụ thể như sau:

– Được quyền sử dụng nhãn hiệu ………………………….. theo Giấy chứng thực đăng ký nhãn hiệu số………được…………cấp ngày…../…./……… của Bên A để gắn lên các hồ hiệu Khu chợ, sản phẩm ………………………….. giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh tại Khu chợ của Bên B.

– Được quyền sử dụng kiểu dáng của ………………………….. theo hình ảnh kèm theo hợp đồng này.

– Được sử dụng khẩu hiệu kinh doanh của Bên A là:

………………………………………………………………………………………………

– Được sử dụng biểu tượng kinh doanh của Bên A là:

………………………………………………………………………………………………

– Được sử dụng kì quặc kinh doanh của Bên A là ………………………….., cách thức hoạt động, các định hướng kinh doanh, quảng cáo do bên A xây dựng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Khu chợ của Bên B.

– Được sử dụng các nội dung trong các băng zôn, hồ hiệu quảng cáo của Bên A đã và đang sử dụng để quảng cáo cho Hệ thống khi bên B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Quảng Cáo.

1.2.  Trong khi thực hiện hợp đồng này, Bên B chịu sự kiểm soát của Bên A trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Khu chợ.

………..

3. Các quy định về quyền của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại

Các quy định về quyền của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại thường bao gồm:

Quyền của bên nhượng quyền (người giao quyền):

  • Quyền xác định và yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu và quy trình kinh doanh.
  • Quyền cung cấp hỗ trợ, đào tạo và hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ và phương pháp kinh doanh.
  • Quyền giám sát và đánh giá hiệu suất của bên nhận quyền trong việc thực hiện các cam kết và tiêu chuẩn được đặt ra.

Quyền của bên nhận quyền (người nhận quyền):

  • Quyền sử dụng thương hiệu, mô hình kinh doanh và công nghệ theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng.
  • Quyền nhận được hỗ trợ, đào tạo và tư vấn từ bên nhượng quyền để phát triển và vận hành công việc kinh doanh.
  • Quyền được bảo vệ và hưởng lợi từ việc sử dụng thương hiệu và hệ thống kinh doanh của bên nhượng quyền.

Quyền của cả hai bên:

  • Quyền tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng và điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng nhượng quyền.
  • Quyền yêu cầu sự minh bạch và thông tin đầy đủ từ phía đối tác.
  • Quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hợp tác, nếu có.

Các quy định này được thiết lập để đảm bảo sự cân bằng và công bằng giữa các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại, từ đó tạo điều kiện cho một mối quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững.

4. Các quy định về nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại

Các quy định về nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại thường bao gồm:

 1. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền (người giao quyền):
  • Cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho bên nhận quyền về sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh doanh.
  • Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên nhận quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực của hệ thống.
  • Đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu và quy trình kinh doanh đối với các sản phẩm và dịch vụ.
 2. Nghĩa vụ của bên nhận quyền (người nhận quyền):
  • Tuân thủ và thực hiện mọi quy định và hướng dẫn từ bên nhượng quyền liên quan đến việc sử dụng thương hiệu, mô hình kinh doanh và công nghệ.
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ và duy trì uy tín của thương hiệu trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của bên nhượng quyền.
 3. Nghĩa vụ của cả hai bên:
  • Tuân thủ các điều khoản của hợp đồng nhượng quyền và các quy định pháp luật liên quan.
  • Hợp tác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh một cách hòa bình và hiệu quả.
  • Bảo vệ và tôn trọng quyền lợi, thương hiệu và danh tiếng của cả hai bên trong suốt quá trình hợp tác.

Các quy định này được thiết lập để đảm bảo sự đồng thuận và tuân thủ giữa các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại, từ đó tạo ra một môi trường hợp tác bền vững và có lợi ích cho cả hai phía.

5. Nhượng quyền thương mại KFC

Nhượng quyền thương mại KFC:

“Qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại này, cả hai bên cam kết tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện được quy định, hướng đến một mối quan hệ hợp tác bền vững và có lợi ích. Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa sức mạnh của thương hiệu KFC và năng lực kinh doanh của đối tác nhượng quyền sẽ tạo ra những cơ hội mới, mang lại thành công và phát triển cho cả hai bên trong tương lai. Cảm ơn quý đối tác đã tin tưởng và lựa chọn hợp tác cùng chúng tôi.”

“Qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại này, cả hai bên cam kết tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện được quy định, hướng đến một mối quan hệ hợp tác bền vững và có lợi ích. Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa sức mạnh của thương hiệu KFC và năng lực kinh doanh của đối tác nhượng quyền sẽ tạo ra những cơ hội mới, mang lại thành công và phát triển cho cả hai bên trong tương lai.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *