Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng chuẩn pháp lý

Trong quá trình thực hiện các giao dịch và ký kết hợp đồng, việc có một mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng chuẩn pháp lý là điều vô cùng quan trọng. Đây là công cụ giúp các bên trong hợp đồng có thể điều chỉnh và bổ sung các điều khoản cụ thể một cách hợp pháp và rõ ràng. Với sự phát triển của thị trường và nhu cầu trong thực tiễn kinh doanh, việc sử dụng mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng đã trở thành một phần không thể thiếu trong quản lý hợp đồng hiện đại. Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN tìm hiểu về một mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng chuẩn pháp lý để hiểu rõ hơn về cách thức và những yếu tố quan trọng cần có trong việc thực hiện điều chỉnh hợp đồng.

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng chuẩn pháp lý
Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng chuẩn pháp lý

1. Khái niệm phụ lục gia hạn hợp đồng

Phụ lục gia hạn hợp đồng là một phần bổ sung hoặc điều chỉnh của hợp đồng gốc, được sử dụng để kéo dài thời gian hiệu lực của hợp đồng ban đầu hoặc để điều chỉnh các điều khoản, điều kiện đã được thỏa thuận trước đó trong hợp đồng gốc. Phụ lục này thường được thực hiện khi có sự thay đổi hoặc điều chỉnh cần thiết để phản ánh các điều kiện mới hoặc các yêu cầu mới mà các bên muốn thêm vào hợp đồng ban đầu. Phụ lục gia hạn hợp đồng là một công cụ linh hoạt giúp các bên trong hợp đồng điều chỉnh và mở rộng phạm vi hoặc thời gian của hợp đồng ban đầu một cách có hệ thống và hợp pháp.

2. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm ….

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

(Số: …../PLHĐ)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ vào Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …;

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế giữa các bên; 

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …., chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

CÔNG TY ……………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………

Đại diện theo pháp luật: …………………..

Chức vụ :………………………………………..

Điện thoại: +84 ………………………………..

Fax :………………………………………………

Email: ……………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN CHO THUÊ/MUA/CUNG CẤP DỊCH VỤ:

CÔNG TY: ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………..

Đại diện theo pháp luật: …………………….

Chức vụ: …………………………………………..

Điện thoai: +84…………………………………….

 

 

Fax: …………………………………………………..

Email: …………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Sau khi thỏa thuận, các bên đi đến thống nhất ký thêm Phụ lục Hợp đồng về việc gia hạn thêm thời hạn của Hợp đồng chính, cụ thể như sau:

 

ĐIỀU 1Sửa đổi Điều … của Hợp đồng số … ngày … tháng … năm ….

 

 

Nội dung cũ ………………………………………….. 

Nội dung mới: ………………………………………

 

ĐIỀU 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

…………………………………………………………….. 

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

……………………………………………………………..

 

ĐIỀU 3: Điều khoản cam kết chung

3.1. Các bên cam kết đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung tại bản Phụ lục này. Phụ lục này ký trên tinh thần tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc, đe dọa.

3.2. Phụ lục này không được tách rời Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …, được lập thành … bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

Đại diện Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)      

 

 

Đại diện bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hiệu lực của phụ lục gia hạn hợp đồng được quy định như thế nào?

Dựa theo quy định của Điều 403 trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về phụ lục hợp đồng, các điều khoản được quy định như sau:

  • Hợp đồng có thể đi kèm với phụ lục để chỉ rõ và chi tiết hóa một số điều khoản trong hợp đồng gốc. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực pháp lý như hợp đồng chính. Tuy nhiên, nội dung của phụ lục hợp đồng không được xung đột với nội dung của hợp đồng gốc.
  • Trong trường hợp phụ lục hợp đồng chứa điều khoản xung đột với nội dung của điều khoản trong hợp đồng gốc, thì điều khoản đó trong phụ lục không có hiệu lực, trừ khi có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, nếu các bên đồng ý chấp nhận phụ lục hợp đồng với điều khoản xung đột, thì điều khoản đó trong hợp đồng chính sẽ được coi là đã được sửa đổi.

Dựa trên điều khoản này, phụ lục gia hạn hợp đồng được coi là một phần của hợp đồng, nhằm mục đích gia hạn hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng gốc. Đồng thời, nội dung của phụ lục hợp đồng cũng không được xung đột với hợp đồng gốc.

4. Có được sử dụng phụ lục hợp đồng để thay đổi thời hạn hợp đồng lao động không?

Có được sử dụng phụ lục hợp đồng để thay đổi thời hạn hợp đồng lao động không?
Có được sử dụng phụ lục hợp đồng để thay đổi thời hạn hợp đồng lao động không?

Theo quy định của Bộ luật lao động và quy định pháp lý liên quan, phụ lục hợp đồng thường được sử dụng để điều chỉnh và bổ sung một số điều khoản cụ thể của hợp đồng lao động, nhưng không thể sử dụng để thay đổi thời hạn hợp đồng lao động mà không có sự thỏa thuận của cả hai bên. Điều khoản về thời hạn hợp đồng lao động thường được xác định rõ ràng trong hợp đồng ban đầu và chỉ có thể được điều chỉnh thông qua thỏa thuận của cả hai bên và tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Đồng thời, việc thay đổi thời hạn hợp đồng lao động cần tuân thủ các quy định về thủ tục và trình tự quy định trong pháp luật lao động để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

 

Mẫu phụ lục này không chỉ giúp các bên trong hợp đồng thực hiện điều chỉnh một cách hợp pháp và rõ ràng, mà còn tạo ra sự đồng thuận và minh bạch trong quản lý hợp đồng. Việc sử dụng mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng chuẩn pháp lý là một bước quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của các thỏa thuận và điều khoản trong hợp đồng. Đồng thời, nó cũng là một công cụ hữu ích giúp giải quyết tranh chấp và xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhờ vào sự chính xác và minh bạch của mẫu phụ lục, các bên có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hòa thuận, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của mối quan hệ hợp tác giữa họ.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *