Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo quy định

Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã là quy trình cần thiết để thành lập và hoạt động một cách hợp pháp trong lĩnh vực này. Quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã đặc biệt cần được tuân thủ chặt chẽ, bao gồm các bước và điều kiện cụ thể. Từ việc xác định mục đích, tên gọi, địa chỉ đăng ký đến việc chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn, tất cả đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về thủ tục này để đảm bảo hoạt động kinh doanh của hợp tác xã diễn ra một cách hợp pháp và suôn sẻ.

Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo quy định
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo quy định

I. Đăng ký kinh doanh là gì?

Đăng ký kinh doanh là gì
Đăng ký kinh doanh là gì?

Theo luật doanh nghiệp 2014, đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh. Văn bản này gọi là giấy phép kinh doanh hay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh giúp doanh nghiệp công khai minh bạch các hoạt động kinh doanh, thuộc nhóm ngành đem lại lợi ích cho xã hội.

II. Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo quy định pháp luật

– Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã dự định thành lập nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.

Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

– Cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao hoặc gửi giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã bảo đảm tính hợp lệ và không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ tại mục 2.

– Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện tại mục 4.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ lý do cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã biết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

(Điều 14 Nghị định 193/2013/NĐ-CP)

III. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã;

Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã là mẫu tại phụ lục I.1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.

– Điều lệ hợp tác xã;

– Phương án sản xuất, kinh doanh;

– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

– Nghị quyết hội nghị thành lập.

Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

IV. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.

– Hồ sơ đăng ký theo quy định tại mục 2.

– Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định sau:

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã” hoặc “Liên hiệp hợp tác xã”.

+ Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

– Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã 2012, cụ thể:

Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là địa điểm giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *