Bài tập lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN giải “Bài tập lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” để hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp. Thu thập thông tin, phân tích, và đề xuất chiến lược cải thiện. Đồng lòng hợp tác để tạo ra bản báo cáo giá trị và hỗ trợ sự phát triển bền vững.
Câu 1: Cho thông tin đầu kỳ của doanh nghiệp Đại Thị như sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)
Tiền mặt                       600.000
Nguyên vật liệu            250.000
Tiền gửi ngân hàng       820.000
Phải trả người bán         190.000
Phải thu khách hàng      270.000
LN chưa phân phối        260.000
Nhận kỹ quỹ dài hạn     400.000
Thành Phẩm                   240.000
Khách hàng ứng trước   200.000
Vốn đầu tư CSH             X
Ứng trước người bán     270.000
Ký quỹ ngắn hạn           220.000
TSCĐ HH                     550.000
Hao mòn TSCĐ HH     500.000
Yêu cầu:
1. Tính X
2. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ của doanh nghiệp Đại Nam
Lời giải:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đầu kỳ
Đơn vị tính: 1.000đ
Tài sản Thành tiền Nguồn vốn Thành tiền
Tiền mặt 600.000 Phải trả người bán 190.000
Tiền gửi ngân hàng 820.000 Khách hàng ứng trước 200.000
Phải thu khách hàng 270.000 Vốn đầu tư CSH 2.670.000 (x)
Ứng trước người bán 270.000 Nhận kỹ quỹ dài hạn 400.000
Thành Phẩm 240.000 LN Chưa phân phối 260.000
Ký quỹ ngắn hạn 220.000
TSCĐ HH 550.000
Hao mòn TSCĐ HH 500.000
Nguyên Vật Liệu 250.000
Tổng TS 3.720.000 Tổng NV 3.720.000

Từ Phương trình tổng tài sản = tổng nguồn vốn
Ta có: 3.720.000 (tổng ts) = X + 1.050.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 2.670.000

Cuối cùng, qua bài tập này, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh. Cùng nhau, chúng ta xác định điểm mạnh và điểm cần cải thiện. Bài báo cáo này sẽ là cơ sở cho quyết định chiến lược và phát triển tương lai của doanh nghiệp. Hãy tiếp tục theo dõi các dạng “Bài tập lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” khác cùng GIAYCHUNGNHAN nhé!

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *